top of page

Tietoa kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaaleista

Kirkolliskokous

  • Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta.

  • Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Espoon hiippakunnasta edustajia valitaan yhteensä 10, seitsemän maallikkoa ja kolme pappia. 

 

Hiippakuntavaltuusto

  • Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustolla on muun muassa oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

  • Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. 

Tietoa vaaleista ja äänioikeudesta

 

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit toimitetaan 13.2.2024. 

 

Kyse on kahdesta erillisestä vaalista, joissa molemmissa maallikot valitsevat edustajat keskuudestaan ja papit keskuudestaan.

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit.

 

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen tai seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, äänioikeutta seurakuntaneuvostossa käyttää hänen varajäsenensä. (KL 9:13,2)

Pappi voi äänestää vain pappisjäsenten ja -edustajien vaalissa. Jos pappi on kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, hänen tilalleen tulee maallikkovarajäsen. (KJ 9:70,2)​

Kukin äänioikeutettu saa äänestää kummassakin vaalissa yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta.

 

Tietoa vaaleista evl.fi -sivulla sekä Espoon hiippakunnan nettisivuilla.

bottom of page